TOP > ハードウェアをスペックから選ぶ

ハードウェアをスペックから選ぶ

EC2310シリーズ EC2320シリーズ EC2330 EC2350シリーズ(開発中)
型名  EC2310 EC2310 EC2320 EC2320 EC2330 EC2352 EC2352 EC2353L EC2353M EC2353M
BOXタイプ  8CH 16CH 8CH 16CH 8CH 16CH 32-64CH 32-256CH 16H 32CH
バスタイプ  USB2-FS USB2-FS USB2-HS USB2-HS USB2-HS USB2-HS USB2-HS USB3-SS USB3-SS USB3-SS
分解能 12      
16    
サンプリング 最高周波数 100kHz 100kHz 1MHz 1MHz 1MHz 200kHz 200kHz 200kHz 1MHz 1MHz
同時    
入力電圧 出荷時固定     ±5V,±10V    ±5V,±10V ±5V,±10V
(レンジ)※1 プログラム設定
バイポーラ
±0.1V~±10V ±0.1V~±10V ±10V,±5V,±2.5V, ±10V,±5V,±2.5V,  ±10V,±5V, ±10V,±5V, ±10V,±5V,  
ユニポーラ 0-0.1V~10V 0-0.1V~10V 0~+10V 0~+10V      
使用チャンネル 対
最高サンプリング周波数
8チャンネル 12.5kHz 12.5kHz 125kHz 125kHz 1MHz 200kHz 200kHz 200kHz 1MHz 1MHz
16チャンネル  6.25kHz  125kHz  200kHz 200kHz 200kHz 1MHz 1MHz
32チャンネル       200kHz 200kHz  1MHz
64チャンネル        200kHz  
128チャンネル        200kHz  
256チャンネル        125kHz  
入力インピーダンス   1MΩ   (選択チャンネル)  1MΩ     (選択チャンネル) 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ 1MΩ
信号形式 シングルエンド
差動     
入力コネクタ BNC     
マルチコネクタ     
データフォーマット
(変換コード)
 オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー オフセットバイナリー
オプション 同期マーカー   (標準) (標準) (標準)
プリトリガ
レベルトリガ  
型名  EC2310 EC2310 EC2320 EC2320 EC2330 EC2352 EC2352 EC2353L EC2353M EC2353M
BOXタイプ  8CH 16CH 8CH 16CH 8CH 16CH 32-64CH 32-256CH 16H 32CH